Obowiązki pośrednika nieruchomości

Często pośrednicy nieruchomości postrzegani są jako osoby czerpiące wielotysięczne wynagrodzenie w zamian za opublikowanie oferty sprzedaży nieruchomości na kilku portalach internetowych. Jest to błędne myślenie, które wynika z powszechnie panującego braku świadomości o rzeczywistej roli, jaką pełnią pośrednicy w transakcjach realizowanych na rynku nieruchomości. Co więcej, skorzystanie z usługi pośrednika może nam bardzo pomóc na przykład w trudnym i wymagającym procesie poszukiwania odpowiadającej nam nieruchomości. Dzięki jego kompetencji, zaoszczędzimy nie tylko czas, ale niekiedy także pieniądze. Ponadto współpraca z pośrednikiem otwiera przed nami możliwość skorzystania z doradztwa w zakresie rynku lokalnego, a opieranie się na jego umiejętnościach dodatkowo daje gwarancję i zabezpieczenie zawieranej transakcji.

Zadania pośrednika nieruchomości

Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje działalność pośredników w obrocie nieruchomościami. Do ich podstawowych obowiązków należy przede wszystkim prowadzenie działań, które mają na celu zawarcie umowy między potencjalnymi kontrahentami, oczywiście zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Profesjonaliści mają przy tym niewątpliwie na uwadze ochronę interesów klienta, aczkolwiek zgodnie ze wskazaniami ustawy szczegółowy obszar czynności pośrednika wskazuje sporządzona w formie pisemnej umowa pośrednictwa. W związku z tym jego powinności precyzowane są zazwyczaj przy zawieraniu umowy. W zależności od rozmiaru proponowanych przez świadczeń i potrzeb klienta obejmują np. poradnictwo, poszukiwanie odpowiedniej oferty, poszukiwanie nabywcy, a także formalną pomoc w trakcie zawierania umowy. Warto zaznaczyć, że każda inna forma zawarcia umowy narusza przepisy. Przechodząc do wykonywania swych działań, pośrednik powinien dokładnie przeanalizować z klientem jego wymagania – na przykład zapoznać się z rodzajem działalności, jaka będzie prowadzona w wynajmowanym lokalu, poznać potrzeby dotyczące mieszkania czy oczekiwania dotyczące sprzedaży lokalu. Pozwoli mu to na szczegółowe określenie kryteriów działania, a tym samym na jeszcze trafniejszy wybór ofert lub nabywców.

Podstawowe prawa i obowiązki można podzielić na trzy kategorie:

– prawa i obowiązki zawodowe,

– prawa i obowiązki umowne,

– prawa i obowiązki ustawowe.

Pierwsza grupa – to znaczy prawa i obowiązki zawodowe, wywodzą się z głównego aktu prawnego pośredników czyli Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niezwykle ważnym przywilejem, który ona reguluje, jest zagwarantowanie pośrednikom możliwości wykonywania zawodu. Wyłączne prawo do wykonywania czynności związanych z obrotem nieruchomościami mają bowiem jedynie licencjonowani pośrednicy. Obrót nieruchomościami będącymi własnością skarbu państwa albo jednostek samorządu terytorialnego jest możliwy wyłącznie przez licencjonowanych pośredników lub przedsiębiorców którzy takich pośredników zatrudniają. Kolejną sprawą jest prawo do wykorzystywania tytułu zawodowego. Tytuł pośrednika w obrocie nieruchomościami podlega prawnej ochronie, a przysługuje tym osobom, które pomyślnie przeszły postępowanie kwalifikacyjne i zostały wpisane do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prawo do tworzenia ekspertyz, wykonywania opracowań i prowadzenia doradztwa w zakresie obrotu oraz rynku nieruchomości ma każdy pośrednik w zakresie prowadzonej przez siebie aktywności. Może również swobodnie wybierać metody i techniki pośrednictwa. Zgodnie z ustawą, każdemu pośrednikowi przysługuje także uprawnienie do wynagrodzenia w związku ze sprawowanymi obowiązkami, określone w umowie pośrednictwa.

Niezbędne zaangażowanie

Decydując się na skorzystanie z wykwalifikowanej pomocy, klienci liczą na szczególną staranność. Jest to ważne m.in. kiedy należy precyzyjnie określić sytuację prawną danej nieruchomości. Możemy w takiej sytuacji wymagać większego zaangażowania, ponieważ każdemu pośrednikowi przysługuje prawo do wglądu oraz pobrania odpowiednich odpisów, wypisów oraz zaświadczeń z:

 • ksiąg wieczystych,
 • katastru nieruchomości,
 • miejscowych planów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • tabel i map taksacyjnych,
 • ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • rejestru członków spółdzielni,
 • ewidencji ludności.

Ustawa zagwarantowała pośrednikom wiele praw, ale także nałożyła na nich szereg obowiązków, by zapewnić ich profesjonalne wywiązywanie się z podejmowanych działań i należytą obsługę rynku nieruchomości. Osoby te zostały zobowiązane do:

 • posiadania licencji zawodowej,
 • posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody, mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem działalności,
 • przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej,
 • stosowania standardów zawodowych,
 • kierowania się zasadą ochrony interesu osób, wobec których wykonywane są czynności pośrednictwa,
 • doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych,
 • wykonywania czynności pośrednictwa ze starannością właściwą do jej zawodowego charakteru

Odpowiedzialność zawodowa

Przepisy prawne takie jak art. 179 i art. 180 Ustawy o gospodarce nieruchomościami regulują odpowiedzialność zawodową pośrednika, od momentu wpisania działalności do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Jeżeli my, jako klienci, mamy poczucie, iż pośrednik nie stosuje fachowych metod działania, bądź jeżeli nie wypełnia swoich obowiązków należycie – może on liczyć się z konsekwencjami z tego tytułu. W zależności od stopnia naruszania praw i obowiązków, mogą mieć one błahy bądź bezwzględny charakter – od upomnienia czy nagany, aż do odebrania licencji, co bezsprzecznie wiąże się ograniczeniem praw do wykonywania zawodu. Ministerstwo Infrastruktury przyjmuje od klientów skargi dotyczące zaniedbań poczynionych w związku z wykonywanym zawodem pośrednika. Oczywiście należy dokładnie opisać wszelkie nieprawidłowości oraz dostarczyć dowód potwierdzający wszelkie uchybienia.

Wymarzony dom w Białymstoku znajdziesz tutaj: https://www.askdom.pl/sprzedaz/domy/bialystok

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *